PHÍ ĐÓNG GỖ

Cách tính trung bình

Phí 30 tệ cho 1kg đầu tiên
Và 0,5 tệ cho các kg tiếp theo